Младежка банка

Габрово

Младежка банка

Габрово

Година и месец на създаване

04. 2015

Брой членове на екипа

14

Стратегически цели

Младежка банка Габрово има за цел да възстанови и надгради традициите за младежка филантропия и набиране и ефективно управление на средства за реализиране на младежки проекти и инициативи на територията на община Габрово, като нейните специфични цели са: сформиране и развитие на младежки екип, който ще координира осъществяването на всички дейности на младежката банка в Габрово през 2015 - 2016 г.; изграждане на капацитет за набиране на средства и разнообразяване на методите за набиране на средства, на база на идентифицираните възможности и потребности в общността; утвърждаване на традицията за набиране на средства за младежки проекти и инициативи на младежки групи и организации от общността и разпределянето им с цел реализиране на младежки дейности и инициативи през 2015 - 2016 година.