Младежка банка

Сливен

Младежка банка

Сливен

Година на създаване

06. 2013 г. 

Брой членове на екипа

14 души

Стратегически цели

Младежка банка Сливен работи за стимулиране и повишаване гражданското участие на младежите от средните училища, изграждане на младежко лидерство и финансиране на иновативни младежки идеи, реазлизирани изцяло на доброволчески принцип. Банката има за мисия да събира и разпределя средства за младежки проекти. Младежката банка Сливен се управлявана изцяло от млади хора, като отпуска и подкрепя младежки проекти на територията на град Сливен и региона. Сама по себе си банката е уникален метод за въвличане на младите хора в дейности в полза на общността.