Обществен дарителски фонд – област Бургас

Обществен дарителски фонд – област Бургас

Година на регистрация

2012

Управителен съвет

8 души

Съвет на дарителите

8 души

Настоятелство

3 души

Персонал

1 на пълен работен ден

Доброволци

7души

Годишен бюджет за 2014 година

84 372 лв.

Стратегически приоритети

Да подпомага развитието на общността и утвърждава гражданското общество в Област Бургас и насърчаване сътрудничеството между гражданите, местната власт, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие. Приоритет на фонда е и насърчаването на благотворителността и дарителството и обединяване на ресурси /материални, финансови и човешки/ чрез създаване междусекторни партньорства за решаване на местни проблеми в социалната сфера, здравеопазването, образованието, науката, културата, екологията, човешките права. Дейностите са фокусирани и в подпомагането на   социално уязвими групи от населението за интегрирането им и личностна реализация.

Постоянен фонд

2 000 лв.