ГС „Бъдеще за Северозападна България - БЗСЗБ"

ГС „Бъдеще за Северозападна България - БЗСЗБ"

Година на регистрация

2014

Управителен съвет

3-ма души

Настоятелство

3-ма души

Съвет на дарителите

Физически лица: Илонка Аврамова, Димитър Аврамов, Бисер Петров, Росен Петров

Юридически лица: Гала Н ЕООД, ЕТ Аполон- Ангел Петров, ЗП Николай Замфиров Николов

Персонал

6-ма на непълен

Доброволци

15 души

Годишен бюджет за 2014 година

19 350 лв.

Стратегически приоритети

Гражданско сдружение „Бъдеще за Северозападна България” цели да стимулира участието на гражданите в управлението като развие у тях умения за мобилизиране на местни ресурси. Според екипа на сдружението основните пречки за развитието на Северозападна България са съществуващите социални, образователни и културни разделения и предразсъдъците, които ги поддържат и възпроизвеждат. Това налага целенасоченото и информирано инвестиране в социалния капитал да бъде изведено като отделен приоритет в общинската, регионална и национална политика за развитие. Тук излагаме основните принципи и цели, върху които стъпва нашата визия за укрепване и развитие на социалния капитал:

Равнопоставеност на всички граждани. Равнопоставеността се разбира не само като равенство пред закона, но и като равен достъп до качествени грижи и услуги, както и осигуряване на равни възможности за развитие и участие в икономическия, социален и културен живот в общността.

Изграждане на доверие и солидарност. За таза цел е необходимо да се преодолеят всички форми на изключване и дисбаланси – етнически, икономически, културни и пр. Това е голямо предизвикателство, тъй като след десетилетия на задълбочаващо се разделение гетото започва да се възприема като естествено състяние както от своите обитатели, така и от мнозинството граждани, и се превръща в елемент от идентичността.

Подкрепа за социално отговорното предприемачество. Ние разглеждаме предприемачеството като творческа дейност, при която чрез своите иновативни проекти бизнесът допринася за развитието и обновлението на общността.

Насърчаване на развитието и ученето през целия живот. Това предполага въвличане на гражданите от всички групи и възрасти в различни форми на социално участие, които създават поводи за себепознание и себеразвитие.

Постоянен фонд

няма